Fuori commercio

Acquista anche su

Higher-Education Curricula Development Project – Joint European Project 17007-200

University Cooperation for a wider Europe

A cura di: Bianchini Carlo

English/Albanian text

Formato: 17 x 24 cm

Legatura: Filorefe

Pagine: 96

Anno edizione: 2007

ISBN: 9788849212303

EAN: 8849212305

UB. INT. : T446C V41g V36f

Contenuto

The general objective of the HECD PROJECT is to contribute to a general Curricula development of Albanian University Staff in the cultural assets’ conservation field by sharing knowledge, competence and operational technical ability with Italian and Spanish Colleagues. Special stress has been put on new technologies, aiming at a cooperation process in which all the necessary theoretical subjects could directly reflect on advanced instruments usage. The spread of the project, in terms of number of users involved, has enforced the necessity of multiplying skills through a training of trainers strategy: for this reason the HECD Project has involved the first and more important ring of the high educational training chain, that is teachers coming from Tirana’s Polytechnic as well experts from other institutions. At he end of the three years project’s duration, in fact, those Albanian institution have accumulated the necessary skills to become a first dissemination centre both for good practices and best outputs to other more peripheral structures contributing to a relevant renewal and updating of graduate or post-graduate courses, and , in perspective, of vocationally and professionally oriented higher education ones.

Objektivi kryesor i HECD PROJECT është të kontribuojë në zhvillimin e një kurrikule të përgjithshme të Stafit të Universitetit Shqiptar në fushën e ruajtjes së aseteve kulturore duke ndarë njohuritë, kompetencat dhe aftësitë tekniko operative me kolegët italianë dhe spanjollë.
Një theks të veçantë i është vënë teknologjive të reja, duke theksuar proçesin e bashkëpunimit në të cilin të gjithë aktorët teorikë të nevojshëm mund të reflektojnë drejtëpërdrejt në përdorimin e instrumenteve të avancuar.
Përhapja dhe zhvillimi i projektit, në terma të përdoruesve të përfshirë, ka forcuar nevojën e aftësive të shumanshme nëpërmjet trainimit të strategjive të trainuesve: për këtë arsye projekti HECD ka përfshirë të parën dhe më të rëndësishmen hallkë në zinxhirin e trainimit të arsimit të lartë, ku bëjnë pjesë mësuesit që vijnë nga Politekniku i Tiranës po ashtu ekspertë nga institucione të tjera. Në përfundim të kohëzgjatjes prej 3 vitesh të projektit, në fakt, këto institucione shqiptare kanë zhvilluar aftësitë për t’u bërë një qendër e përhapjes së parë si për praktikat dhe outputet më të mira deri tek struktura të tjera më periferike që kontribuojnë për një përtëritje të rëndësishme dhe ripërsëritjen e kurseve universitare ose pas-universitare dhe në perspektivë, atyre të edukimit të lartë profesionalisht të orientuar.

Parole chiave

Condividi su